Jak můžete využít Češtinu extra se svými studenty

Co je extra na Češtině extra?

 • 50 lekcí na různé gramatické jevy
  Lekce jsou rozděleny podle témat a vaši studenti v nich najdou na jednom místě vše (informace o výslovnosti, slovotvorbě, skloňování…), co o daném tématu potřebují vědět.
 • Psaná jednoduchou češtinou
  Každá lekce začíná vysvětlením gramatiky, které je psané jednoduchou češtinou, takže mu vaši studenti snadno porozumí. Tím si osvojí základní gramatické pojmy a také si zvýší sebevědomí. (Učí se českou gramatiku bez zprostředkovacího jazyka).
 • Jiný úhel pohledu
  Čeština extra se zabývá detaily, kterým učebnice češtiny pro cizince nevěnují (dostatečný) prostor (správná výslovnost, slovosed, typické chyby...) a přibližuje českou gramatiku z několika různých pohledů, aby vaši studenti pochopili všechny vztahy a souvislosti daných jevů.
 • Přehledná
  Pro přehlednost a snadnou orientaci jsou pády označovány zkratkami a dle potřeby i barvami (např. druhý pád se značí jako 2G a zeleným podbarvením) a dokonavá slovesa dvěma tečkami.
 • Praktická
  Čeština extra je psaná jednoduchou, ale přirozenou češtinou, s jakou se vaši studenti běžně v praxi setkávají. Obsahuje i praktické poznámky o stylových rozdílech, čímž jim usnadní porozumění. ([P+] vs. [M-]
 • Práce se slovníkem a tabulkami
  Naučí vaše studenty pracovat se slovníkem a také s gramatickými tabulkami, čímž jim usnadní čtení autentických textů i psaní svých vlastních textů.

Češtinu extra můžete použít jako doplněk k učebnicím a materiálům, na které jste zvyklí, kdykoli budete potřebovat:

extra procvičit gramatiku

zopakovat gramatiku

shrnout gramatiku

zpestřit výuku

Čeština extra se mi osvědčila pro všechny úrovně (i vyšší než A1 - A2). Velmi si ji pochvalovali i Slované, kteří se začínali učit česky. Pro úplné začátečníky jiných národnosti ovšem vhodná není.

Můžete ji použít:

Samostatná práce doma

Čeština extra obsahuje překlady instrukcí do angličtiny, obligátní klíč ke cvičením a také audioklíč (správné odpovědi je možné zkontrolovat poslechem), jelikož je určena primárně pro samostudium.
Podle potřeby můžete svým studentům zadávat jednotlivé lekce za domácí úkol jako extra procvičení probírané látky.

Využití přímo ve vašich hodinách češtiny

Cvičení v Češtině extra obsahují spoustu užitečných, praktických frází a lze je převést na aktivity, které můžete zahrnout do svých hodin. (Tady najdete inspiraci jak to udělat.)
Na hodině můžete se svými studenty projít cvičení dané lekce ústně v rámci aktivit a za domácí úkol si pak stejná cvičení udělají písemně.


Co řekli o Češtině extra učitelé češtiny

Milá Jano, učebnice už dorazila, je úžasná! Myslím, že jste uhodila hřebík na hlavičku, něco takového na trhu chybělo. Moc děkuju!
Lenka Malinoválektorka češtiny pro cizince

RECENZE

Populární metoda výkladu látky rozčleněného do krátkých kapitol a zrcadleného na protější straně cvičeními si v příručce Jany Harperové Čeština extra nalezla cestu také do výuky češtiny jako cizího jazyka.
Jak autorka v předmluvě sama uvádí, podobně koncipované publikace spíše doplňují další, komplexnější učebnice jazyků a nekonkurují jim; přesto je zřejmé, že jim – právě jako v případě Češtiny extra – náleží místo na knižním trhu.

Odpovídají potřebě učitelů vracet se systematicky k jednotlivým gramatickým jevům a uceleně je opakovat stejně jako potřebě studentů si tyto jevy skutečně osvojit (příslušné místo J. Harperové uvolnily starší, znovu nevydávané a především neaktualizované příručky Z. Švamberka, A. Trnkové ad.).

Čeština extra, určená začátečníkům (avizovaná je úroveň A1–A2), avšak užitečná také – ba nejednou především – pro pokročilejší studenty (nalezneme tu např. výklady pomnožného čísla včetně jeho deklinace, náročné lexikum), je rozčleněna do padesáti kapitol.

Po úvodních výkladech, jež se týkají češtiny obecně (sloveso a jméno jako základní jednotky věty, věta a její uspořádání, jakkoli spíše v morfologické než syntaktické rovině), nabízí J. Harperová ve své učebnici jedenáct kapitol k jednotlivým tázacím slovům (co?, kdo?, kde? atd.), od nichž postupuje k souvisejícím tématům hláskoslovným, lexikálním a slovotvorným, morfologickým a syntaktickým. Stejně lze charakterizovat také její následující výklad zájmen (pět kapitol), sloves (deset kapitol) a nejpočetněji zastoupených, pro studenty nejproblematičtějších substantiv (šestnáct kapitol).

Praktický přístup, který poměřuje výklad skutečným územ jazyka a nebrání se odbočkám, vede J. Harperovou v její učebnici na jedné straně k prolínání výkladových hledisek, ba k oddělování látky, jež by se – z hlediska čistě systematického popisu jazyka – jinak ocitla pohromadě: např. personalia probere v lekcích 19–22 a shrne až v lekci 50; podobně i její výklad substantiv po vzorech a podvzorech může zastřít shody koncovek v některých pádech napříč rody. Před podobnými problémy však stojí všechny jazykové učebnice.

Na druhé straně kniha nabízí řadu inspirativních, praxí poučených můstků mezi jazykovými jevy, členíc přitom látku do zvládnutelných, smysluplných celků. Na pozadí výkladu je zřetelná autorčina dobrá strukturní znalost jazyka (viz např. vydělení základních pádů, nominativu, akuzativu a genitivu).

Připojené příklady a cvičení, která J. Harperová rozdělila dle obtížnosti, působí reprezentativně, živě a nápaditě.

Ocenit je v jejich případě třeba již snahu autorky nevzdálit se příliš zavedené jazykovědné terminologii a nesklouznout do nesrozumitelného výkladového idiolektu, a to i přes nutná zjednodušení a užití praktických termínů jako např. mini-slovo pro nepřízvučné slovo na 2. pozici ve větě (cenou za tento přístup jsou příklady jako mladý obchod).

Cenný je nadto zřetel na význam osvojovaných konstrukcí pro komunikační dovednosti studenta, a vůbec velký objem nevykonstruované, běžně užívané češtiny v příručce.

Cvičení v Češtině extra jsou nápaditá; úkoly jsou, tak jako příklady, užitečné pro samouky i skupiny s učitelem (doplňování modálních sloves do cestovních frází u dopravních značek, popis obrázků – prostorových vztahů ad.).

Na kvalitě učebnice J. Harperové, která je z výše řečeného přes drobnější připomínky patrná, mělo vedle autorky podíl i nakladatelství Akropolis: redakce textu je pečlivá, práci s příručkou usnadňuje mimoto investice nakladatelství do barev pro rozlišení gramatických jevů apod. (podobně jako v učebnicích Lídy Holé, k nimž Čeština extra odkazuje na vícero místech).

Praktické, pro efektivní práci s knihou užitečné jsou také barevné gramatické tabulky, shrnující celou gramatickou přílohu, překlad výkladových českých textů do angličtiny v rámci komentáře ke knize, ba dokonce audioklíč, který je zdarma ke stažení na webu nakladatelství.

Čeština extra tak náleží mezi příručky, které pravděpodobně naleznou širší uplatnění, zároveň však i kvalitativně posunou výuku češtiny jako cizího jazyka.

Dalibor Dobiáš
publikováno v Czech Language News 37/2012


Jak vypadá Čeština extra


Recenzi v češtině najdete na webu nakladatelství Akropolis.